Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни

С тази политика целим да Ви информираме относно обработката на лични данни, които събираме от потребителите на нашия уебсайт www.cario.bg. Също така настоящата политика е насочена и към потребителите, използващи стоки и услуги, предоставяни от „Карио“ ООД.

Личните данни обхващат цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. Това включва информация като име, адрес, електронна поща, пощенски адрес или телефонен номер. Информация, която не е пряко свързана с Вашата самоличност, например броят на потребителите на интернет сайта не попада в този обхват.

Карио ООД уважава и зачита неприкосновеността на личния живот на всички потребители на уебсайта. Настоящата политика за защита на личните данни описва начините и условията, при които cario.bg обработва и използва Вашите лични данни. Препоръчваме ви да прочетете тази политика за защита на личните данни, за да получите повече информация относно обработката и използването на личните Ви данни.

Приложимо законодателство към тази Политика за защита на личните данни е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и отменяне на Директива 95/46 / ЕО („Общ регламент за защита на данни“ или „ОРЗД “) и българското законодателство в областта на защитата на лични данни.

Кои сме ние?

Администратор на Вашите лични данни по смисъла на ОРЗД и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) в България е „Карио“ ООД (наричано по-долу „Карио“ или Дружеството).

Карио“ ООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200507646, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. Банско шосе 13 А.

Как да се свържете с нас?

В случай, че имате въпроси и/или искания, свързани с Ваши лични данни, които Дружеството обработва, може да се свържете с нас на адрес адрес: гр. Сливен, бул. Банско шосе 13 А, email: dpo@cario.bg

Нашето длъжностното лице по защита на личните данни е Соня Божидарова Боснова, ел. поща: dpo@cario.bg

Карио уважава поверителността на личните Ви данни. Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички данни, обработвани от Дружеството, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Какво представляват политиката за защита на личните данни?

Тази политика за защита на личните данни има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Карио включително:

– Какви лични данни събираме за Вас?

– Каква е целта на тяхното събиране?

– За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

– С кого споделяме Вашите лични данни?

– Какви са Вашите права относно предоставените лични данни и как може да ги упражните?

– Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за защита на личните данни?

С тази Политика за защита на личните данни Карио декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво представляват личните данни?

Всяка информация и данни, чрез които може да се идентифицира физическо лице, пряко или непряко попада под дефиницията за лични данни.

Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ и др.

Специални категории лични данни“ са данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Данни относно специални категории субекти“ са данни, отнасящи се до специални категории субекти (например лични данни на деца), за които Карио полага допълнителни мерки за защита.

Какви лични данни събира Карио за вас?

Категории лични данни

Видове

Бисквитки (Cookies)

Данни, събирани от Бисквитки (Cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви

Други данни

Други лични данни, които може да предоставите при използване на уеб сайта ни или позвъняване на телефон 0700 12 270

Карио не събира специални категории лични данни, тъй като такива не са необходими за използването на нашия уебсайт и/или за предоставянето на стоки и услуги. В случай, че чувствителни категории лични данни бъдат предоставени от Вас в хода на комуникацията Ви с Дружеството или използването на уеб-сайта ни, то същите ще бъдат изтрити в максимално кратки срокове, след като бъде установено обработването им.

На какво основание Карио обработва личните ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни. Карио обработва лични данни на основание изпълнението на договор с потребителя (чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД) или след получено ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването, изразено посредством доброволната Ви регистрация на уеб сайта www.cario.bg (чл. 6, ал. 1, буква „a“ от ОРЗД).

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като се свържете с нас или използвате формата за контакт, достъпна на нашия уеб сайт.

За какви цели събираме вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за следните цели:

– Маркетингови активности, в случай, че са налице законовите предпоставки за това;

По какъв начин обработваме личните ви данни?

При осъществяване на посещение на уебсайта от Ваша страна, Карио обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, по следните начини:

– чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът за съхранение на личните данни може да бъде различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок до отпадане на основанието ни за обработване. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

На кого можем да предаваме предоставените от вас лични данни?

Карио се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на законови задължения. Карио се задължава да не разкрива Ваши лични данни на трети стрни, намиращи се извън Европейския Съюз при липса на съответните адекватни мерки за защита на данните.

Какви са вашите права относно предоставените лични данни и как може да ги упражните?

Вие имате следните права относно Вашите лични данни, които се обработват от Карио:

1) Право на достъп;

2) Право на коригиране;

3) Право на преносимост на данните;

4) Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);

5) Право да се иска ограничаване на обработването;

6) Право на възражение срещу обработването на лични данни;

7) Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране.

Може да упражните всяко едно от гореописаните права като подадете официално запитване на адрес: гр. Сливен, бул. Банско шосе 13 А или email: dpo@cario.bg. За упражняване на Вашите права е необходимо по безспорен начин да се констатира самоличността на заявителя на искането за упражняване на права.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Промени в политиката за защита на личните данни

Настоящата политика може да бъде актуализирана периодично, за да отразява промените в практиките за защита на личните данни. Карио се задължава да Ви уведоми за всички съществени промени в тази политика за защита на личните данни.

Настоящата политика за защита на личните данни е приета и в сила от месец януари 2020 г.